Забавен английски – Приказно изкуство Уроци по английски език и рисуване

Договор за обучение

I ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1..ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши обучение по английски език на …………………………………………………………………………………………., наричан по-долу за краткост КУРСИСТ.

Информация за обучението, наричано по-долу КУРС:

Ниво:
Учебна система:
Форма на обучение:
Хорариум:

II СРОК НА ДОГОВОРА

2. Страните се съгласяват, че обучението ще започне на ……………………….. г. и трябва да приключи не по-късно от ………………………. г.,

III ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3. Цената за изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор е

СТАНДАРТНА ЦЕНА НА КУРСА

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя следните отстъпки от цената.

  • 4.1. 10% при записване до 30 юни ………………….. г. и заплащане на пълната такса.
  • 4.2. 5% при записване в курса до 30 юни …………………………… г. и заплащане на вноските в срок, съгласно приложение 1.
  • 4.3. 5% при записване в курса до 1 октомври ……………………… г. и заплащане на пълната такса.
  • 4.4. Друга отстъпка……………………………………………………………………………………………………….
ИЗБРАНО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

5. Размерът на отстъпката от цената се приспада от последната вноска, съгласно приложение 1.

6. Размерът на вноските за плащане на цената по този Договор и сроковете, в които трябва да се направят, са описани в приложение 1, неразделна част от настоящия договор.

7. Цена на учебните материали

ЦЕНА НА УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ

8. Всички плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще бъдат извършени в брой в сградата, където се провеждат занятията, или по банков път. Актуални сметки за банковите преводи може да намерите на адрес: https://artenglish.eu/address/

9. В случай, че се промени някое от основанията за ползване на отстъпка, посочени в т.4, цената по настоящия ДОГОВОР се преизчислява съразмерно с променените условия. Преизчисляването е относимо към цялата цена на КУРСА, независимо от заплатените вноски до момента на промяна на основанието и обхваща и тях включително. За променените обстоятелства се съставя допълнително Приложение 1 към този Договор.

IV ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

А: Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши обучението съгласно раздел I на настоящия ДОГОВОР.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури нужното помещение за извършване на присъственото обучение или виртуална среда за извършване на онлайн обучението.

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши обучението в посочените срокове.

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури всички необходими материали за провеждане на учебните занятия, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща за тях. Сумата е платима при подписване на договора. В случай, че преподавателят реши да препоръча на курсистите допълнителни пособия през учебната година, то закупуването им е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но няма да има задължителен характер.

14. След започването на КУРСА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да отлага не повече от 5 (пет) учебни занятия, ако това се налага от непредвидени обстоятелства.

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да смени сградата за провеждане на учебните занятия.

Б: Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати сумата по договора по реда, посочен в раздел III и приложение 1.

17. При онлайн обучение възложителят се задължава да осигури необходимите предпоставки за нормално протичане на учебния процес във виртуална среда.

18. В случай на отсъствие от учебни занимания на КУРСИСТА, не се извършва приспадане от цената на КУРСА. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи допълнително безплатно обучение за времето на отсъствие на КУРСИСТА.

19. В случай на отсъствие на КУРСИСТА и при наличие на възможност, КУРСИСТЪТ има право да отработи изпуснатите часове в друга група.

20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява спазването на обществените норми от КУРСИСТА по време на провеждането на учебните занятия.

V ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

21. Настоящият договор се прекратява с приключване на КУРСА.

22. Всяка от страните може едностранно да прекрати този договор с предизвестие от 10 работни дни като финансовите взаимоотношения между страните се уреждат по следния начин.

22.1 Страната, инициирала прекратяването на Договора, дължи на другата пълната цена, договорена в точка 4.

22.2. В случай на отсъствие на КУРСИСТА от учебни занятия в периода от започването на КУРСА до датата на писменото му прекратяване, не се извършва приспадане от цената на КУРСА и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи допълнително безплатно обучение за времето на отсъствие на КУРСИСТА.

23. При неизпълнение на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани в раздел III, Приложение 1 както и раздел IVБ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекратява ДОГОВОРА без писмено предизвестие считано от датата на неизпълнението. В този случай финансовите отношения между страните се уреждат по следния начин:

23.1. Усвоените от групата часове за периода от започване на КУРСА до датата на писменото му прекратяване, се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при цена от 8 лв (осем лева) за един 30-минутен сугестопедичен учебен час.

23.2. В случай че след преизчислението, съгласно описаното по-горе, направените вноски са по-ниски от дължимата от възложителя СУМА, последният се задължава да заплати РАЗЛИКАТА на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок от датата на прекратяването.

23.3. В случай, че след преизчислението, съгласно описаното по-горе, направените вноски ПРЕВИШАВАТ дължимата от възложителя СУМА, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ПЛАТИ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разликата в 7-дневен срок от датата на прекратяването.

24. В случай на неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочени в раздел IVА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати ДОГОВОРА, след като докаже нарушението. Прекратяването става писмено на посочените в раздел VI, т. 27 адреси.

VI ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

25. Предвидените в хорариума часове ще бъдат разпределени в рамките на периода, посочен в т. 2 по допълнителна договорка между страните. За всички промени по графика, свързани с ваканции, национални празници и др., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде уведомен, чрез публикация онлайн на адрес:  https://school.artenglish.eu, в раздел „Последни новини“.

26. Присъственото обучение ще се провежда в сграда на адрес, гр. Стара Загора, ул. „Поп Минчо Кънчев“ 87.

26.1. Онлайн обучението ще се осъществява чрез приложението Zoom.

26.2. Всеки курсист получава профил в онлайн платформата https://school.artenglish.eu и може да я използва неограничено. На нея ще бъдат качвани материали, свързани с обучението, за преговор и самостоятелна работа. Онлайн платформата е изградена с помощта на Moodle и може да се ползва удобно от мобилни устройства чрез безплатното приложение, което може да се изтегли от Google Play.

Данни за достъп:

адрес:https://school.artenglish.eu
Мобилно приложение:https://bit.ly/2RTo3VP
QR код за директен достъп: 
потребителско име: 
парола: 
e-mail за регистрацията: 
цена:безплатно

27. С постъпването на какъвто и да било документ на посочените по-долу адреси за кореспонденция и/или електронни адреси изпратените документи се считат за валидно връчени и пораждат правните последици, предвидени в настоящия договор. Страните предоставят следните адреси за кореспонденция:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Лице за контакт:  Лице за контакт:
Адрес:    Адрес:
Телефон:  Телефон:
Ел. адрес:  Ел. адрес:

28. В случай на възникване на форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на задълженията на някоя от страните по настоящия договор, срокът на изпълнение се отлага съразмерно на времето, в течение на което обстоятелствата действат.

29. За всички неуредени с настоящия ДОГОВОР въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

30. Настоящият ДОГОВОР се подписва в два екземпляра – по един за всяка от страните. Договорът съдържа 5 (пет) страници и ще бъде подписан на всяка страница.