Забавен английски – Приказно изкуство Уроци по английски език и рисуване

Договор за обучение

I ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

  1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши обучение по английски език на …………………………………………………………………………………………., наричан по-долу за краткост КУРСИСТ.

Информация за обучението, наричано по-долу КУРС:

Ниво:
Учебна система:
Форма на обучение:
Хорариум:

II СРОК НА ДОГОВОРА

2. Страните се съгласяват, че обучението ще започне на ……………………….. г. и трябва да приключи не по-късно от ………………………. г.,

III ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3. Цената за изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор е

СТАНДАРТНА ЦЕНА НА КУРСА

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя следните отстъпки от цената.

4.1. 5% при записване до ………………….. г. и заплащане на пълната такса.

4.2. 10% при записване в курса до …………………………… г. и заплащане на вноските в срок, съгласно приложение 1.

4.3. 15% при записване в курса до ……………………… г. и заплащане на пълната такса.

4.4. Специални предложения за редовни клиенти.

ИЗБРАНО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

5. Размерът на отстъпката от цената се приспада от последните вноски, съгласно приложение 1.

6. Размерът на вноските за плащане на цената по този Договор и сроковете, в които трябва да се направят, са описани в приложение 1, неразделна част от настоящия договор.

7. Цена на учебните материали

ЦЕНА НА УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ

8. Всички плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще бъдат извършени в брой в сградата, където се провеждат занятията, или по банков път.

9. В случай, че се промени някое от основанията за ползване на отстъпка, посочени в т.4, цената по настоящия ДОГОВОР се преизчислява съразмерно с променените условия. Преизчисляването е относимо към цялата цена на КУРСА, независимо от заплатените вноски до момента на промяна на основанието и обхваща и тях включително. За променените обстоятелства се съставя допълнително Приложение 1 към този Договор.

IV ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

А: Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши обучението съгласно раздел I на настоящия ДОГОВОР.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури нужното помещение за извършване на присъственото обучение или виртуална среда за извършване на онлайн обучението.

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши обучението в посочените срокове.

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури всички необходими материали за провеждане на учебните занятия, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща за тях. Сумата е платима при подписване на договора. В случай, че преподавателят реши да препоръча на курсистите допълнителни пособия през учебната година, то закупуването им е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но няма да има задължителен характер.

14. След започването на КУРСА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да отлага не повече от 5 (пет) учебни занятия, ако това се налага от непредвидени обстоятелства.

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да смени сградата за провеждане на учебните занятия.

Б: Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати сумата по договора по реда, посочен в раздел III и приложение 1.

17. При онлайн обучение възложителят се задължава да осигури необходимите предпоставки за нормално протичане на учебния процес във виртуална среда.

18. В случай на отсъствие от учебни занимания на КУРСИСТА, не се извършва приспадане от цената на КУРСА. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи допълнително безплатно обучение за времето на отсъствие на КУРСИСТА.

19. В случай на отсъствие на КУРСИСТА и при наличие на възможност, КУРСИСТЪТ има право да отработи изпуснатите часове в друга група.

20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява спазването на обществените норми от КУРСИСТА по време на провеждането на учебните занятия.

V ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

21. Настоящият договор се прекратява с приключване на курса.

21. Настоящият ДОГОВОР се прекратява ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ преди изтичане на срока на ДОГОВОРА. Взаимното съгласие следва да бъде изразено писмено от двете страни.

22. Всяка от страните може едностранно да прекрати този договор с предизвестие от 10 работни дни като финансовите взаимоотношения между страните се уреждат по следния начин.

22.1 Страната, инициирала прекратяването на Договора, дължи на другата неустойка в размер на 50 (петдесет) лева.

22.2. В случай на отсъствие на КУРСИСТА от учебни занятия в периода от започването на курса до датата на писменото му прекратяване, не се извършва приспадане от цената на КУРСА и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи допълнително безплатно обучение за времето на отсъствие на КУРСИСТА.

22.3. Усвоените от групата часове за периода от започване на КУРСА до датата на писменото му прекратяване, се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при цена от 7,50 лв (седем лева и 50 стотинки) за един 30-минутен сугестопедичен учебен час.

22.4. В случай, че след преизчислението, съгласно описаното по-горе, направените вноски са по-ниски от дължимата от възложителя СУМА, последният се задължава да заплати РАЗЛИКАТА на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок от датата на прекратяването.

22.5. В случай, че след преизчислението, съгласно описаното по-горе, направените вноски ПРЕВИШАВАТ дължимата от възложителя СУМА, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ПЛАТИ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разликата в 7-дневен срок от датата на прекратяването

23. При неизпълнение на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани в раздел III, Приложение 1 както и раздел IVБ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекратява ДОГОВОРА без писмено предизвестие считано от датата на неизпълнението. В този случай финансовите отношения между страните се уреждат съгласно т. 24, от настоящия ДОГОВОР.

24. В случай на неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочени в раздел IVА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати ДОГОВОРА, след като докаже нарушението. Прекратяването става писмено на посочените в раздел VI, т. 27 адреси.

VI ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

25. Предвидените в хорариума часове ще бъдат разпределени в рамките на периода, посочен в т. 2 по допълнителна договорка между страните. За всички промени по графика, свързани с ваканции, национални празници и др., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде уведомен, чрез публикация онлайн на адрес:  https://school.artenglish.eu, в раздел „Последни новини“.

26. Присъственото обучение ще се провежда в сграда на адрес, гр. Стара Загора, ул. „Поп Минчо Кънчев“ 87.

26.1. Онлайн обучението ще се осъществява чрез приложението Zoom.

26.2. Всеки курсист получава профил в онлайн платформата https://school.artenglish.eu и може да я използва неограничено. На нея ще бъдат качвани материали, свързани с обучението, за преговор и самостоятелна работа. Онлайн платформата е изградена с помощта на Moodle и може да се ползва удобно от мобилни устройства чрез безплатното приложение, което може да се изтегли от Google Play.

Данни за достъп:

адрес:https://school.artenglish.eu
Мобилно приложение:https://bit.ly/2RTo3VP
QR код за директен достъп: 
потребителско име: 
парола: 
e-mail за регистрацията: 
цена:безплатно

27. С постъпването на какъвто и да било документ на посочените по-долу адреси за кореспонденция и/или електронни адреси изпратените документи се считат за валидно връчени и пораждат правните последици, предвидени в настоящия договор. Страните предоставят следните адреси за кореспонденция:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Лице за контакт:  Лице за контакт:
Адрес:    Адрес:
Телефон:  Телефон:
Ел. адрес:  Ел. адрес:

28. В случай на възникване на форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на задълженията на някоя от страните по настоящия договор, срокът на изпълнение се отлага съразмерно на времето, в течение на което обстоятелствата действат.

29. За всички неуредени с настоящия ДОГОВОР въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

30. Настоящият ДОГОВОР се подписва в два екземпляра – по един за всяка от страните. Договорът съдържа 5 (пет) страници и ще бъде подписан на всяка страница.